Finland ska vara världens barnvänligaste land

Vi vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Det ska även i fortsättningen vara tryggt att växa upp i Finland. Finlands politik har på många sätt varit framgångsrik. Vår barndödlighet är låg och alla har subjektiv rätt till dagvård. För att stärka barnens välbefinnande vill vi också att alla barn ska ha möjlighet till minst en hobby.

Vi vill stärka stödet till barnfamiljerna genom att satsa på förebyggande arbete. Barnkonsekvensbedömningar ska användas som verktyg vid beslut och vi vill fortsätta med barnbudgetering för att främja barnens rättigheter.

Situationen inom barnskyddet måste förbättras. Brist på personal och alltför många klienter per anställd har lett till en ohållbar situation på många håll i landet.

Vi vill:

  • att barnrådgivningen förlängs tills barnet fyller 10 år
  • säkerställa tillräckliga resurser åt barnskyddet
  • se ett bättre tvärsektoriellt samarbete mellan myndigheterna (skola, småbarnspedagogik, socialvården, polisen med flera) så att barnets bästa kan tryggas
  • att Finlandsmodellen för kostnadsfri hobbyverksamhet för barn och unga efter skoldagen tas i bruk i alla kommuner
  • att skolgårdarna och -fastigheterna också är tillgängliga utanför skoltiden
  • underlätta ensamförsörjarnas situation genom att slopa kopplingen mellan utkomststöd och barnbidragets ensamförsörjartillägg
  • utreda möjligheten för mor- och farföräldrar eller någon annan närstående som är i arbetslivet att vårda sjukt barn med lön enligt samma premisser som föräldrarna
  • att barnkonsekvensbedömning används som verktyg vid beslut

Vi ska ha världens bästa skola


En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis. Vi vill att alla barn får det stöd...

Läs mer

Ta vara på de unga


De senaste åren har varit exceptionellt tunga, särskilt för de unga. Allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som...

Läs mer